Jelenlegi hely

Gyakori kérdések, felsőoktatási ismeretek

  Átsorolás önköltséges képzésbe - visszavétel állami ösztöndíjas képzésbe (2019.07.31)
  Vészhelyzetre vonatkozó rendelkezés
            
  Tanulmányi átlagok számítása (2019.07.01)

       Az átlagok számítása (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 36-37. oldal):
                   - súlyozott tanulmányi átlag
                         - legfontosabb figyelembe vétel: tanév végi átsorolási vizsgálatok
                         - kiszámítása: ∑(teljesített kredit * érdemjegy) / összes teljesített kredit
                           (csak a teljesített tantárgyak számítanak bele)
                   - ösztöndíjátlag
                         - legfontosabb figyelebe vétel: ösztöndíj megállapítása
                         - kiszámítása: ∑( teljesített kredit * érdemjegy) / összes felvett kredit
                           (csökkentik az értékét a nem teljesített tantárgyak)
                   - kreditindex
                           - kiszámítása: ∑ ( teljesített kredit * érdemjegy) / 30
                             (az átlagosan előírt félévenkénti 30 kreditre vetítve mutatja a teljesítést)
                   - korrigált kreditindex
                           - kiszámítása: a kreditindex*összes teljesített kredit / összes vállalt kredit
                             (a teljesített/felvett kreditek arányával korrigálja a kreditindexet)
   
  Gyakori hiba: a szakon specializációk vannak és nem szakirányok!
  Specializáció és szakirány közti különbség:
  Szakirány: önálló végzettséget ad
  Ebben az esetben már eleve szakirányra jelentkeznek a hallgatók és a végzettségük is a szakiránynak megfelelő lesz. (pl. az ápolás és betegellátás szakon a szülésznő és a mentőtiszt szakirány)
  Specializáció: nem ad önálló végzettséget
  Az orvosi diagnosztikai analitikus szakon specializációk vannak, jelentkezéskor sem különülnek el ezek és a végzettség is egységesen "orvosi diagnosztikai analitikus" lesz, az oklevélben is ez fog szerepelni, csak az oklevél záradék részében jelenik meg az elvégzett specializáció.
   
   
  Megajánlott jegyek kezelése (2019.12.13)
   
  Időntúli vizsga (csak dékáni engedéllyel)
   
   
  Kérvényleadás a Neptunban (2019.01.23)
   
  1. Neptun Ügyintézés menü → Kérvények
  A kiválasztott kérvénysablon sorának végén a + jelre kattinva feljön egy menüablak, itt a "Kiválaszt" menüt kell kiválasztani.
  2. Kérvény kitöltés
  Megjelenik a kérvénysablon, kitölteni. Ha kötelezően kitöltendő mező marad üresen, nem engedi a leadást a Neptun, pirossal lesz megjelölve, és nem lehet tovább menni, csak a kitöltés után. Ha kész a kitöltés, "Következő" gomb. Ekkor megjelenik a kitöltött kérvény, ha minden rendben van vele, akkor "Kérvény leadása" gomb.
  3. Melléklet csatolása, dokumentumok feltöltése
  Ha a kérvény olyan típusú, hogy lehetőséget ad dokumentumok feltöltésére, a leadás után is van lehetőség mellékleteket feltölteni a kérvényhez, PDF formátumban.
  Leadott kérvényhez is lehet dokumentumot feltölteni: Ügyintézés → Kérvények → Leadott kérvények → kérvény sorának végén a + jelre kattintva feljövő menüben "Mellékletek".
  4. Nyomtatás
  ÜgyintézésKérvényekLeadott kérvények fülön kiválasztani a nyomtatndó leadott kérvényt, ezzel letöltődik PDF-be, kinyomtatni, aláírni és a TO-ra eljuttani.
  Az eljuttatás lehet pl.: személyesen, e-mailben, a kérvényhez feltöltve.
  Figyelem! Ha a kérvény nem fér ki egy oldalra, akkor kétoldalas nyomtatással kell kinyomtatni, hogy az aláírás ne új lapon szerepeljen.
   
  Záróvizsga jegyének és az oklevél minősítésének számítása
   
  Kreditek átminősítése
  Ha kötelezően választható tantárgyból több lett teljesítve, mint amennyire szükség van, a többlet tantárgyat az abszolutórium kiállításánál a Tanulmányi Osztály automatikusan a szabadon választott krediteknél veszi figyelembe, ha ott hiány van. Fontos, hogy tantárgy kreditjeit megbontani nem lehet.
   
  Csoportok kialakítása az orvosi diagnosztikai analitikus szak I. évfolyamán (2018.01.24)
   
  A szakon nincsenek rögzített csoportok (mint pl. az orvos képzésben), egyedül az Angol I-II-III. tantárgyaknál rögzített a csoport.
  A Tanulmányi Osztály a beiratkozáskor csoportbeosztást készít az angol szintfelmérő eredménye szerint és ennek megfelelően jelentkezteti fel a hallgatókat a tantárgyak kurzusaira. A  második szemesztertől a hallgatók maguk jelentkeznek fel a kurzusokra, a jelentkezéssel egyben kialakulnak a csoportok is.
  Az első három szemeszterben, amikor még közös alapozó tantárgyak vannak mind a négy specializáció számára, érdemes megtartani a csoportokat, mert az angol tantárgyak miatt az angolul tanulók csoportja kötött, nekik a saját csoportjukban mindenképpen biztosítani kell a helyet.
  A többi tantárgynál ill. akiknek nem kell angolt tanulni, szabadon lehet a csoportot kiválasztani, de nagyon kell figyelni ezekre:
  -    ne legyen órarendi ütközés
  -    ha egy angolos nem jut be abba a csoportba, amibe mennie kell, mert mások már fürgébbek voltak, továbbá a létszámbővítés sem megoldható, akkor helyet kell neki csinálni, tehát le kell jelentkeztetni a csoportból valakit (pl. az utoljára feljelentkezettet).
  A specializációk végső szétválása után a csoportok újra rendeződnek, ezek a csoportok szintén a kurzusjelentkezés folyamán alakulnak ki.
  A radiográfia gyakorlati kurzusokon és a IV. éves szakmai gyakorlatokon beosztás szerint történik a részvétel.
   
   
  Ha nem sikerülnek az ODA 1. szemeszteres tantárgyai  (2019.09.27)
   
  A legfontosabb: törekedni kell arra, hogy a tantárgyak teljesüljenek!
  Az egyetemre beiratkozással a hallgatók vállalják, hogy a képzési idő+2 félév alatt (tehát 10 aktív félév alatt) oklevelet szereznek. Ha nem sikerül, vissza kell fizetni a támogatott félévek felét vagy kiváltani magyarországi munkával.
  Erről bővebben: https://www.oktatas.hu/felsooktatas/osztondijas_kepzes/kepzesfeltetelek
  Sorba véve a főbb tantárgyakat, mi történik, ha nem teljesülnek:
  (csúszás: a szabályos haladástól elmarad, egy évvel később végez)
  - A hisztológia alapjai
    ODLA, OKLA és PA: nem választható → csúszás
    RAD: épül rá 2. szemeszteres tantárgy → csúszás
  - Anatómia I.
    ODLA és OKLA: 3. szemeszteres tantárgy épül rá, így két lehetőség adódik:
           - vizsgakurzussal teljesíteni a 2. szemeszterben → nincs csúszás
           - újra felvenni a következő őszi szemeszterben → csúszás
    RAD és PA: nem választható → csúszás
  - Orvosi kémia elmélet, gyakorlat
    ODLA, OKLA, PA: nem választható → csúszás
    RAD: épül rá 2. szemeszteres tantárgy → csúszás
              (kecsegtető, hogy a tantárgy nincs figyelembe véve a specializáció-választásnál,
                de ez csalóka, itt is csúszás lesz belőle)
   
  Lehetőségek, ha nem sikerül specializációt választani:
  - 2019/2020/2. félév passzív
    Ősszel felvenni az elmaradt tantárgyakat + kötelezően választható és szabadon választható tantárgyakat.
        Előny:     egy támogatott félévet meg lehet spórolni (I. évfolyam tantárgyait 3 félév           
                        felhasználásával lehet teljesíteni), ha a 2. tárgyfelvétellel sikerülnek a tantárgyak,
                        tiszta lappal lehet folytatni.
        Hátrány: nem könnyíti meg a 2. szemesztert; nincs aktív jogviszony.
  - 2019/2020/2. félév aktív
    Felvenni azokat a tantárgyakat, amelyeket lehet.
        Előny:      az első két szemeszter nehéz alapozó tantárgyait szét lehet osztani négy félévre
                         (ez nagy könnyebbség); megmarad az aktív jogviszony.
        Hátrány:  az I. évfolyam tantárgyait 4 félév felhasználásával lehet teljesíteni.

  Mindkét esetben úgy kell alakítani a tantárgyfelvételt, hogy a tanév végén az utolsó 2 aktív félévben legalább 36 teljesített kredit legyen, ha nincs annyi, önköltséges képzésbe kell átsorolni a hallgatót.
   
   
  Vizsgakurzus
   
         Nincs óralátogatás, csak a vizsgaidőszakban vizsga.
         Az érintett intézetnek kell jelezni, hogy igény van vizsgakurzus hirdetésére, az intézet    
         engedélyezteti az ÁOK dékánjával.
         Csak az vehet fel vizsgakurzust, akinek van aláírása az adott tantárgyból és csak olyan
         vizsgakurzus vehető fel, ami kapott engedélyt.
   
  Tantárgyelfogadás más felsőoktatási képzésről

  Tantárgyteljesítés ERASMUS programmal formanyomtatvány
   
   
  Hiányzások igazolása
   
         - szorgalmi időszak hiányzásait a tantárgyfelelősök/intézet felé kell igazolni
         - vizsgáról távolmaradást a Tanulmányi Osztály felé kell igazolni
           Figyelem! Csak a 3 munkanapon belül eljuttatott orvosi igazolás fogadható el.
   
   
  "KKK", azaz képzési kimeneti követelmények
   
          A 2. oldalon rákeresés erre:
         
  "4. ORVOSI DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPKÉPZÉSI SZAK"
   
   
  A felsőoktatásra vonatkozó kiemelt jogszabályok:
   
         - 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (Nemzeti felsőoktatási törvény – Nftv.)
            https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100204.TV
          - 87/2015. (IV.9.) Kormányrendelet a 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek
            végrehajtásáról    https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500087.KOR
          - 248/2012. (VIII.31.) Kormányrendelet a 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek
            végrehajtásáról    https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200248.KOR
          - 18/2016. (VIII.5.) Kormányrendelet (Képzési és Kimeneti Követelmények – KKK)
             https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600018.EMM&txtreferer=00000001.TXT&pagenum=5
   
   
  Egyetemi szabályzatok: https://unideb.hu/hu/szabalyzatok